Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Radomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-05-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część zdjęć nie posiada pełnych opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane do szkoły w celu publikacji na naszym portalu).

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Hodyra.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 483606766

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Radomiu
 • Adres: ul.Energetyków 10, 26-600 Radom
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 483606766

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła mieści się w jednym budynku.
 • Główne wejście do budynku znajduje się przy ul. Energetyków 10 w Radomiu.
 • Przed budynkiem szkoły znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do głównego wejścia szkoły prowadzi kilka stopni schodowych oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na każdym poziomie budynku (parter, pierwsze piętro) znajdują się korytarze.
 • W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
 • W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
 • Budynek posiada windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych jak również nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Na terenie szkoły obowiązują wewnętrzne procedury ewakuacyjne oraz wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w tym zakresie.

 

 

 

 Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego.